Yenappa Sagathi Song Lyrics – Mr&Mrs Ramachari Movie

Yenappa Sagathi Lyrics in Kannada

ಏನಪ್ಪಾಸಂಗತಿಕೇಳಿ
ವಂಛೂರುಬುದ್ಧಿಯಹೇಳಿ
ಲೋಕಾನೆಮರ್ತವ್ರೆನೋಡಿ
ಯಾರನಮಾಡವ್ರಮೋಡಿ
ವಿನಯಗಿನಯಾಮಂಗಮಾಯಾ
ಬಿದ್ದಮೇಲೆಪ್ರೀತಿಗೆ
ಹಗಲುಇರುಳುಅರಿವೇಇಲ್ಲ
ಹಾಳುಪ್ರೀತಿಜಾತಿಗೆ
ಯೂಆರ್ಮೈಬಾಂಬ್ಫೈಯರ್ಬೇಬೀ

ಯೂಆರ್ಮೈಡಿಸೈರ್ಬೇಬೀ
ಯೂಆರ್ಮೈಬಾಂಬ್ಫೈಯರ್ಬೇಬೀ
ಯೂಆರ್ಮೈಡಿಸೈರ್ಬೇಬೀ
ಏನಪ್ಪಾಸಂಗತಿಕೇಳಿ
ವಂಛೂರುಬುದ್ಧಿಯಹೇಳಿ
ಲೋಕಾನೆಮರ್ತವ್ರೆನೋಡಿ
ಯಾರನಮಾಡವ್ರಮೋಡಿ

ಯಾರುಕೂಡಈಗಬೇಡ
ಪ್ರೀತಿಮುಂಧೆಎಲ್ಲಸಪ್ಪೆ
ಯಾರುಕೂಡಈಗಬೇಡ
ಪ್ರೀತಿಮುಂಧೆಎಲ್ಲಸಪ್ಪೆ
ಅವಳನೋಡೋಕೆಲಸದಿಂದ
ಕದಲದ್ಇವನಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ
ಅಬ್ಬಬ್ಬಾಎಂತಚೇಂಜ್-ಉ
ಬಂತಲ್ಲವಂದುರೇಂಜ್-ಉ
ಕನ್ನಡಿಮತ್ತುಕಲ್ಲು
ಮನಸಾರೆವಂಧಾಗಿವೆ

ಇವನುಸನ್-ಉಅವಳುಮೂನ್-ಉ
ಇಬ್ರೂಕೂಡವೆಲ್-ಉನೋನ್-ಉ
ಇವನುಸನ್-ಉಅವಳುಮೂನ್-ಉ
ಇಬ್ರೂಕೂಡವೆಲ್-ಉನೋನ್-ಉ
ಸಾಧ್ಯಕೀವರೇಲೈಲಾಮಜನು
ಇವರಮೇಲೆಊರಕಣ್ಣು
ಗುದ್ಧಾಟದಲ್ಲಿಕೂಡ
ಮುದ್ಧಾಡುತಾರೆನೋಡಿ

ವಿಚಿತ್ರವಾದಬಾಂಡ್-ಉ
ಇವರಿಬ್ಬರಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ
ಯೂಆರ್ಮೈಕ್ಯೂಟೀನಾಟೀಸ್ವೀಟೀಬೇಬೀ
ಯೂಆರ್ಮೈಡಾಲೀಡ್ಯೂಟೀಬ್ಯೂಟೀಬೇಬೀ
ಯೂಆರ್ಮೈಕ್ಯೂಟೀನಾಟೀಸ್ವೀಟೀಬೇಬೀ
ಯೂಆರ್ಮೈಡಾಲೀಡ್ಯೂಟೀಬ್ಯೂಟೀಬೇಬೀ

Click here for the details of :

Leave a Reply

Your email address will not be published.